پرس کابلشو هیدرولیکی http://crimping-tools-press.mihanblog.com 2018-04-26T17:34:52+01:00 text/html 2016-04-20T14:49:33+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو پرس کابلشو هیدرولیکی http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/5 <table class="MsoNormalTable" border="0" cellpadding="0" style="text-align: right; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"> <tbody><tr> <td width="599" style="width:449.25pt;padding:.75pt .75pt .75pt .75pt"> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">پرس</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">کابلشو وسیله ای است که به کمک نیروی هیدرولیک برای پرچ کردن کابلشو به سر کابل ها استفاده می گردد. دستگاه پرس هیدرولیکی کابلشو انواع مختلفی دارد که هر کدام محدوده ای خاص از سایز های کابلشو را پرس می کند. این دستگاه دارای لقمه های شش گوش از جنس فولاد آبدیده می باشد.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s5.picofile.com/file/8173170968/_12_1_.JPG" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"><font color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </tbody></table> text/html 2016-04-20T13:20:13+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو انواع پرس کابلشو هیدرولیکی http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/4 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">پرس کابلشو هیدرولیکی جهت پرس انواع کابلشو های بیمتال و ... در سایز های مختلف بکار میرود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">پرس کابلشو هیدرولیکی انواع مختلفی دارد.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;">YQK-70<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">مناسب جهت پرس کابلشو مسی از سایز 6</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> 70<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;">YQK-300<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">مناسب جهت پرس کابلشو مسی از سایز </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>300<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;">HP-300</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size:20.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;B Homa&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> </span></b><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">سه ضرب<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">مناسب جهت پرس کابلشو مسی از سایز </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>300</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><b><span dir="LTR" style="font-size:20.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;">CYO-430<o:p></o:p></span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;">مناسب جهت پرس کابلشو مسی از سایز </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>50</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>400</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:18.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><font color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font></span></span></p> text/html 2016-04-20T12:56:48+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو فروش پرس کابلشو http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/3 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">فروش انواع ابزار پرس ( پرس کابلشو هیدرولیک و دستی ، پرس وایرشو ، پرس سرسیم ، قیچی کابل بر ، سیم لخت کن و ...) </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><br><br></span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">HP-300</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">YQK-300</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">YQK-70</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">HX-50</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size: 16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">HX-120</span><div><span style="font-family: Calibri, sans-serif;"><span style="font-size: 21.3333339691162px; line-height: 24.5333347320557px;"><br></span></span></div><div><div style="text-align: center;"><font face="Calibri, sans-serif"><span style="font-size: 21.3333339691162px; line-height: 24.5333347320557px;"><br></span></font></div> <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178422384/hight_quatily_Hydraulic_crimping_tool_YQK_300_manufacture_in_china.jpg" alt=""></div></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"><font color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2016-04-20T08:40:59+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو پرس کابلشو http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/2 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';">پرس</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: Cambria, serif;">&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';">کابلشو وسیله ای است که برای پرچ کردن کابلشو به سر کابل ها جهت اتصال به بدنه با پیچ مورد استفاده قرار میگیرد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL"><font size="4"><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';">انواع پرس کابلشو دستی اهرمی ،هیدرولیکی دستی دارای لقمه های شش گوش و چهار گوش</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="FA" dir="LTR" style="line-height: 115%;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span> </span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';">در مدل های </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">HP-300</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">YQK-300</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">YQK-70</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;">HX-50</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Homa';"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> ، </span></font><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4">HX-120</font><span style="font-size: 18pt;"><o:p></o:p></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Homa&quot;"><br></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178420142/40_0.jpg" alt=""></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size:18.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Homa&quot;"><font color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font><o:p></o:p></span></p> text/html 2016-04-20T06:31:11+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو پرس کابلشو YQK-300 http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/6 <span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">این نوع پرس کابلشو هیدرولیکی با داشتن لقمه های شش گوش جهت پرس کابلشو های سایز 16 ، 25 ، 35 ، 50 ، 70 ، 95 ، 120 ، 150 ، 185 ، 240 و 300 استفاده می گردد. حداکثر فشار وارده این دستگاه 16 تن و دهانه بازشو 22 میلیمتر می باشد. وزن این دستگاه 6.5 کیلوگرم می باشد.</span> <div><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s4.picofile.com/file/8178437842/KYQ_300.jpg" alt=""></span></div><div style="text-align: center;"><span lang="FA" dir="RTL" style="font-size:14.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Homa&quot;;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-fareast-font-family:Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA"><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 115%;"><font color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font><o:p></o:p></span></p></span></div> text/html 2016-04-20T05:41:47+01:00 crimping-tools-press.mihanblog.com پرس کابلشو پرس کابلشو دستی http://crimping-tools-press.mihanblog.com/post/1 <p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;">پرس کابلشو دستی ، ابزاری است که می تواند کابلشو های بیمتال خطوط توزیع و انتقال برق که عمدتا از جنس مس و آلومینیوم است را پرس کند. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family: &quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;">انواع پرس کابلشو دستی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;">HS-16<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">جهت پرس کابل شو مسی از سایز </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>1.5</font></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>16</font></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;">HS-38<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">جهت پرس کابل شو مسی از سایز&nbsp;</span><span lang="FA" style="line-height: 115%; font-family: 'B Mitra';"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 21.3333339691162px; line-height: 24.5333347320557px;">6&nbsp;</span><span style="font-size: 16pt;">&nbsp;تا</span></span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><font face="B Mitra">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 115%;">35</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;">HX-50B<o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height: 115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">جهت پرس کابل شو مسی از سایز&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-fareast-font-family: Calibri;mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:FA">6</span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 16pt; line-height: 115%;"><font face="B Mitra">&nbsp;</font></span><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 16pt; line-height: 115%;">50</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Mitra&quot;">HX-120B</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Koodak&quot;"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;">جهت پرس کابل شو مسی از سایز&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%; font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;;mso-bidi-font-family:Cambria"><span style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 21.3333339691162px; line-height: 24.5333347320557px;">6</span>&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> تا</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:&quot;Cambria&quot;,&quot;serif&quot;; mso-bidi-font-family:Cambria">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size:16.0pt; line-height:115%;font-family:&quot;B Mitra&quot;"> </span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>120</font></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><font size="4"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span dir="LTR" style="line-height: 115%;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8178418368/1281493164809_hz_cnmyalibaba_web1_4652.jpg" alt="پرس کابلشو دستی"></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL"> </p><p class="MsoNormal" dir="RTL"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 115%;mso-bidi-font-family:&quot;B Koodak&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-size: 18pt; line-height: 115%;"><font face="arial, helvetica, sans-serif" color="#ff0000">برای دریافت قیمت با ما تماس بگیرید.</font><font face="B Koodak"><o:p></o:p></font></span></p>